DMCA

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu về Thông báo và Gỡ bỏ của 17 USC § 512 của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”). Trang web này đủ điều kiện là “Nhà cung cấp dịch vụ” theo DMCA. Theo đó, nó được hưởng một số biện pháp bảo vệ khỏi các khiếu nại về vi phạm bản quyền, thường được gọi là các điều khoản “bến cảng an toàn”. Do đó, chúng tôi xác nhận Chính sách Thông báo và Gỡ bỏ sau đây liên quan đến các khiếu nại về vi phạm bản quyền của người dùng của chúng tôi.

Thông báo về vi phạm khiếu nại:

Nếu bạn tin rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

(a) chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền hoặc lợi ích sở hữu trí tuệ khác;

(b) mô tả về tác phẩm có bản quyền hoặc tài sản trí tuệ khác mà bạn cho là đã bị vi phạm;

(c) địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn;

(d) tuyên bố của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;

(f) tuyên bố của bạn, được đưa ra theo hình phạt nếu khai man, rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ.

Thủ tục gỡ xuống

Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào xóa bất kỳ tài liệu hoặc hoạt động nào trên trang web của chúng tôi và tài liệu được cho là vi phạm hoặc dựa trên các sự kiện hoặc hoàn cảnh mà hoạt động vi phạm là rõ ràng. Chính sách của chúng tôi là chấm dứt tài khoản của những người vi phạm bản quyền nhiều lần, khi thích hợp và chúng tôi sẽ nhanh chóng hành động để xóa quyền truy cập vào tất cả tài liệu vi phạm bản quyền của người khác, theo quy trình được quy định trong 17 USC §512 của Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (“DMCA”).

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, thay đổi hoặc thêm vào chính sách này và tất cả người dùng nên thường xuyên kiểm tra lại các điều khoản và điều kiện này để cập nhật bất kỳ thay đổi nào như vậy.